Hållbarhet

Bortom Siffrorna: Ett Djupare Investeringsperspektiv

I vår investeringsfilosofi står hållbarhet som en outflyttbar pelare. Vi tror fast på att sanna framgångar inte bara mäts i avkastning, utan också i hur vi bidrar till en bättre värld för alla. Med varje investering vi gör, omfamnar vi en tredelad approach: att beakta miljömässig integritet, främja social välfärd och upprätthålla strikta standarder för bolagsstyrning.

Våra investeringsbeslut bygger inte bara på ekonomiska faktorer, utan också på hur de påverkar vår planet och dess invånare på lång sikt. Genom att ständigt sträva efter att balansera ekonomisk avkastning med hållbarhet, ser vi till att våra kunders investeringar formar en ljusare framtid för kommande generationer.

Hållbarhet

Ansvarsfullt Investerande

När vi står inför valet att inkludera ett företag i vår portfölj, går vi djupare än att bara granska siffror. Vi värderar hur företaget påverkar vår värld - från deras koldioxidavtryck till deras arbetskultur. Ett företags långsiktiga framgång bygger på dess engagemang för en hållbar framtid. Nedan återfinns våra hållbarhetsupplysningar.

1. Bakgrund
Bolaget är av uppfattningen att ett hållbart ansvarsfullt agerande är både viktigt och nödvändigt för att bibehålla och stärka förtroendet för finansbranschen. Bolaget ser positivt på EU-kommissionens arbete med att ta fram en handlingsplan i syfte att öka transparensen och jämförbarheten avseende s k ESG-aspekter (environmental, social och governance) i finansmarknadsaktörernas hållbarhetsarbete.Hållbarhet innefattar alla aspekter av Bolagets verksamhet som rådgivare, kapitalförvaltare och som arbetsgivare. Det innefattar även hur Bolaget förhåller sig till och kommunicerar med sina intressenter såsom kunder, ägare, medarbetare, investerare, samarbetspartners, myndigheter och leverantörer.Bolagets ambition är att på sikt främja EU:s hållbarhetsarbete med att uppnå åtagandena som följer av Parisavtalet och att vara aktivt bidragande till arbetet enligt Agenda 2030.För att säkerställa inriktningen på Bolagets hållbarhetsarbete har Bolagets styrelse, i enlighet med Disclosureförordningen (EU) 2019/2088, fastställt denna övergripande hållbarhetspolicy, vilken löpande är föremål för översyn och revidering.

2. Definitioner
“hållbarhetsrisk” är en miljörelaterad, social eller styrningsrelaterad händelse eller förhållanden som, om den eller de förverkligas, skulle kunna ha en negativ betydande inverkan på investeringens värde. Det avser alltså inte generell miljömedvetenhet, såsom inställning till återvinning eller dylikt.

“hållbarhetsfaktorer” avser miljörelaterade, sociala och personalrelaterade frågor, respekt för mänskliga rättigheter samt bekämpning av korruption och mutor.

“huvudsakliga negativa konsekvenser” avser konsekvenser av investeringsbeslut och investeringsrådgivning som har negativa effekter för hållbarhetsfaktorer.

“hållbar investering” avser:

  • En investering i en ekonomisk verksamhet som bidrar till ett miljömål, i enlighet med vad som mäts genom till exempel centrala resurseffektivitetsindikatorer avseende användning av energi, förnybar energi, råvaror, vatten och mark, generering av avfall och utsläpp av växthusgaser eller avseende effekter på den biologiska mångfalden och den cirkulära ekonomin,
  • En investering i en ekonomisk verksamhet som bidrar till ett socialt mål, i synnerhet investeringar som bidrar till att bekämpa ojämlikheter eller som främjar social sammanhållning, social integration och ett gott förhållande mellan arbetsmarknadens parter, eller
  • En investering i humankapital eller ekonomiskt eller socialt missgynnade grupper, förutsatt att investeringarna inte orsakar betydande skada för något av dessa mål och att investeringsobjekten följer praxis för god styrning, särskilt med avseende på sunda förvaltningsstrukturer, relationer till arbetstagarna, löner till berörd personal och efterlevnad av skatteregler.

3. Integrering av hållbarhetsrisker och beaktande av hållbarhetsfaktorer
Bolaget eftersträvar att bedriva en finansiellt sund och hållbar verksamhet, vilket innebär en långsiktig målsättning att integrera hållbarhetsfaktorer i verksamheten.Bolagets principiella investeringsfilosofi bygger på övertygelsen om att priser på likvida kapitalmarknader återspeglar tillgänglig information om grundläggande värden, inkluderat eventuella hållbarhetsrisker, och investerares och finansmarknadsaktörers sammanlagda förväntningar.

3.1 Transparens i fråga om policyer för hållbarhetsrisker (art. 3 i Disclosureförordningen)

3.1.1 Investeringsrådgivning och portföljförvaltning

Som oberoende investeringsrådgivare åligger det Bolaget att bedöma ett tillräckligt stort och varierat urval av finansiella instrument, som inte har koppling till Bolaget, för att säkerställa att kundens investeringsmål kan tillgodoses på lämpligt sätt.Bolaget har inga egna finansiella instrument och Bolagets arbete med att bedöma och välja ut fonder och andra finansiella instrument sker mot bakgrund av Bolagets grundläggande investeringsfilosofi; nämligen att priser på likvida kapitalmarknader återspeglar tillgänglig information om grundläggande värden och marknadsaktörernas sammanlagda förväntningar. I den mån hållbarhetsrisker och huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer kan utgöra faktorer för ett visst investeringsbeslut, gör Bolaget bedömningen att detta då också kommer återspeglas i priset för investeringen. När Bolaget tillhandahåller investeringsrådgivning eller portföljförvaltning kan hållbarhetsrisker och huvudsakliga negativa konsekvenser komma att beaktas i den mån det är möjligt utifrån kundens eventuella hållbarhetspreferenser och den information som finns tillgänglig vid rådgivningstillfället.Kartläggning och dokumentation av hållbarhetspreferenser ska ske inom ramen av rådgivningsprocessen och rutinen gällande rådgivning. Hållbarhetspreferenserna ska vara en del av såväl behovsanalysen som lämplighetsbedömningen och lämplighetsförklaringen.

3.2 Transparens i fråga om negativa konsekvenser för hållbar utveckling på enhetsnivå (art. 4 i Disclosureförordningen)
Utöver vad som beskrivs i detta dokument beaktar inte Bolaget, i dagsläget, enskilda investeringars negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.Skälet till detta är att säkerställa att den information som Bolaget förmedlar är relevant och inte riskerar att vara otydlig eller vilseledande för kunden. Bolaget anser nämligen att genomlysningen och metoderna för att kunna mäta negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer för närvarande inte är tillräckligt utvecklade och tillförlitliga. Data från de bolag och fonder som Bolaget kan komma att investera i anses inte vara så pass fullständig att den kan ge ett tillräckligt tryggt underlag för analys. Inte heller är metoderna för att hämta in data från bolag tillräckligt automatiserad beaktat Bolagets tjänster och produkter. Med det sagt pågår flera internationella initiativ för att ta fram standardiserade data som kan användas för bl a mätning av negativa konsekvenser t ex inom IOSCO Sustainable Finance Network. Bolaget bevakar löpande detta arbete och kan komma att beakta negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer när relevant, pålitlig och standardiserade data finns tillgänglig. När detta sker kommer Bolaget att uppdatera informationen i detta dokument.

3.3 Transparens i fråga om ersättningspolicyer i samband med integreringen av hållbarhetsrisker (art. 5 i Disclosureförordningen)
Bolagets ersättningspolicy är framtagen för att främja Bolagets affärsstrategi, mål, värderingar och långsiktiga intressen. Integrering av hållbarhetsrisker utgör för närvarande inte ett kriterium som särskilt ska beaktas.Anställda i Bolaget erhåller endast en fast ersättning och ingen rörlig ersättning (bonus). Därmed torde inte ersättningsprinciperna driva ett osunt hållbarhetsrisktagande, som skulle kunna vara en konsekvens av rörlig ersättning som inte beaktar hållbarhetsrisk.

3.4 Transparens i fråga om integreringen av hållbarhetsrisker (art. 6 i Disclosureförordningen)

3.4.1 Beskrivning av på vilket sätt hållbarhetsriskerna är integrerade i investeringsbesluten - investeringsrådgivning och portföljförvaltning
Utöver det som beskrivs ovan om att Bolaget menar att väsentliga hållbarhetsrisker återspeglas i priset för ett finansiellt instrument, söker Bolaget beakta och integrera hållbarhetsrisker i investeringsrådgivningen och i investeringsbesluten för de enskilda mandaten/ portföljerna i de fall kunden uttalat att detta är viktigt för kunden i samband med lämplighetsbedömningen. För de kunder som uttalat detta väljer Bolaget fonder som, så långt det är möjligt, uppfyller detta krav.

3.4.2 Resultaten av bedömningen av hållbarhetsriskernas troliga inverkan på avkastningen för finansiella produkter
Om enskilda bolag eller hela subindustrier utesluts ur ett urvalsuniversum vid en investeringsprocess p g a hållbarhetsrisker, kan det få såväl negativa som positiva konsekvenser på avkastningen. Bolaget bevakar den vetenskapliga forskning som undersöker förhållandet mellan hållbarhetsrisker och avkastning på investeringar. Det finns enligt Bolagets förmenande inte tillräcklig relevant forskning på området f n.Bolaget kan komma att beakta negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer när relevant, pålitlig och standardiserade data finns tillgänglig. När detta sker kommer Bolaget att uppdatera informationen på denna sida.