Om Falk & Partners

Vi är ett utpräglat kunskapsföretag som erbjuder kvalificerad finansiell rådgivning, i en diskret miljö med nära och långsiktiga kundrelationer. Falk & Partners erfarna medarbetare och omfattande nätverk ger access till en heltäckande plattform. Vår främsta uppgift är att, oavsett marknadsklimat, aktivt verka för god avkastning – för företagsinvesterare, såväl som för privata och institutionella investerare.

Vår kunskap

Falk & Partners kärnkompetens är kort och gott kapitalförvaltning och pension. Här har vi det mest gedigna kunnandet och här gör vi störst skillnad. Vår genuina kundomsorg i samklang med vår kunskapstörst och vårt brinnande intresse för dessa områden har gjort oss unika, och det är ett framgångsrecept som alltid kommer att vara vägledande för oss i vår rådgivningsgärning. Med en oförtruten inre vilja, utmanar vi oss själva mot att öka vår kvalitet och vår kompetens inom dessa områden. I den strävan är och förblir rätt sorts kunskap, i samspel med vår förmåga att värdera och omsätta den, en förutsättning för all form av utveckling.

“Vi är långt från fullärda och vi kommer aldrig bli det – Insikten om okunnighet är ett bra steg mot ny och vidgad kunskap. . .”

Rätt kunskap om marknaden

Att ha rätt marknadskunskap är en förutsättning, att ha den först är vårt mål. I grund och botten handlar allt om att, på kontinuerlig basis, inhämta saklig och potent information kring enskilda makroförändringar, politiska beslut, nationella och internationella lagar och regler samt naturligtvis ha en djup insikt och förståelse kring psykologiska marknadsrörelser och -trender lokalt och globalt. Väl där, värderar vi vår kunskap, väger noggrant möjligheterna mot riskerna, för att slutligen ta rätt strategiskt beslut.

Rätt kunskap om våra kunder

När hon talar då lyssnar vi, när hon gestikulerar då ser vi, när hon går då följer vi. Vi förhåller oss alltid observanta och lyhörda för vår kund och hennes behov. Detta är absolut nödvändigt för att hon skall känna sig tillfredställd och trygg som kund hos oss. Dock ligger det inte i kundens bästa att få styra oss. Som rådgivare och förvaltare för vi alltid kunden till rätt beslut, även om hennes vilja är en annan för stunden.

Rätt kunskap om oss själva

Avsaknad av självkännedom och kunskap i kombination av girighet, föder rädsla och leder till ett irrationellt beteende, vilket i vår verksamhet förr eller senare kan leda till förödande felbeslut för våra kunder. Dessa mycket mänskliga brister blundar vi inte för. Istället motverkar vi dem genom att vara ärliga och objektiva gentemot oss själva och varandra. Vårt förnuft och vår rationalitet är våra kompass – Vet man inte, då tar man reda på det. Kan man inte, då ställer man en fråga.