Tillstånd och Tillsyn

J. Falk & Partners Kapitalförvaltning AB (”Falk & Partners”), org.nr 556737–4938, med registrerad adress Skomakaregatan 2, 211 34 Malmö, Sverige, står under Finansinspektionens tillsyn som distributör av försäkringar i enlighet med lag (2018:1219) om försäkringsdistribution.

Bolagets medarbetare som förmedlar försäkringar och finansiella råd har enligt lagen genomgått utbildning och tagit s.k. livdiplom samt arbetat med rådgivning i minst 15 år. Alla våra medarbetare som arbetar med rådgivning har Swedsec och har ytterligare utbildningar inom juridik, ekonomi, många av våra medarbetare har också lång praktisk erfarenhet.

Investeringstjänster som utförs för AddEqt AB:s räkning J. Falk &Partners Kapitalförvaltning AB, org.nr 556737-4938 (”vi” nedan), är ett registrerat och anknutet ombud till värdepappersbolaget AddEqt AB, org.nr 559350-5034(”AddEqt”). AddEqt är ett värdepappersbolag under tillsyn av Finansinspektionen enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Att vi är anknutet ombud till AddEqt innebär att vi verkar under AddEqts tillstånd och namn:(a) vid marknadsföring av AddEqts investeringstjänster;(b) vid mottagande och vidarebefordran av instruktioner eller order avseende AddEqts investeringstjänster eller avseende finansiella instrument;(c) vid utförande av kunds order avseende finansiella instrument; och/eller(d) vid investeringsrådgivning avseende finansiella instrument. När vi verkar under AddEqts tillstånd och namn enligt ovan är AddEqt ansvarigt för ren förmögenhetsskada som vi genom vår verksamhet uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar en kund. Vid klagomål på hur vi agerat i samband med en investeringstjänst enligt ovan tar vi gärna emot era synpunkter och försöker lösa frågan. 040 6311900 Falk & Partners Kapitalförvaltning AB Skomakaregatan 2, 211 34 Malmö. Ni som kund har alltid rätt att vända er direkt till AddEqt med era klagomål, se kontaktuppgifter som finns angivna på AddEqts hemsida: www.addeqt.com.

Tillsyn

Kontakt:
Pouyan Kasraian, Founding Partner

Falk & Partners står under tillsyn av Finansinspektionen (FI), den myndighet som övervakar företagen på finansmarknaden. Finansinspektionen ska på begäran upplysa kunder och andra om en anställd hos Falk & Partners har rätt att förmedla försäkringar och om denna rätt är begränsad till visst slag av försäkring, någon eller några försäkringsklasser eller grupper av försäkringsklasser.

För kontroll av tillstånd, vänligen kontakta Finansinspektionen.

Finansinspektionen
Adress: Box 7821, 103 97 Stockholm
Telefon: 08-787 80 00, Fax: 08-24 13 35
E-post: finansinspektionen@fi.se
Webbplats: fi.se

Falk & Partners står även under tillsyn av

Konsumentverket
Adress: Box 48, 651 02 Karlstad
Telefon: 0771-42 33 00
E-post: konsumentverket@konsumentverket.se
Webbplats: konsumentverket.se

Integritetsskyddsmyndigheten
Adress: Box 8114, 104 20 Stockholm
Telefon: 08-657 61 00
E-post: imy@imy.se
Webbplats: imy.se

Ansvarsförsäkring:
Falk & Partners har sin ansvarsförsäkring via QBE genom SFM.
Adress: Apelbergsgatan 36, 111 37 Stockholm
Telefon: 08 – 545 215 40
E-post: info@sfm.se
Webbplats: sfm.se